| +31 (0)161 226 559 | Haagh protection via Linkedin Haagh protection via Linkedin

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

gebruiker:        Haagh Protection B.V.;

wederpartij:     iedere rechts- of natuurlijk persoon, die met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);

zaken:             alle apparaten, gereedschappen en materialen die door gebruiker ten verkoop worden aangeboden.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover door gebruiker schriftelijk bevestigd.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

3. Door met gebruiker een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

1. Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten tussen gebruiker en zijn wederpartij komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging zijdens gebruiker, of indien, voor zover zodanige bevestiging achterwege blijft, door gebruiker feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de bestelling.

2.  Indien niet binnen acht werkdagen na verzending de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

3. Alle aanbiedingen, orderbevestigingen en facturen kunnen geschieden in kilogrammen of vierkante meters, decimeters, centimeters, millimeters of Engelse vierkante voeten, of per stuk of per dozijn, terwijl ook bij stuks of anderszins gewicht of maat kan worden aangegeven. Behoudens het bewijs van het tegendeel door de wederpartij gelden de op de factuur vermelde maten, hoeveelheden en gewichten als de werkelijke geleverde.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

1.  Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.  Wijzigingen in de overeenkomst en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien en voor zover zijn schriftelijk zijn overeengekomen of bevestig door gebruiker. Indien afwijkingen c.q. wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is gebruiker gerechtigd deze kosten door te belasten aan de wederpartij.

Artikel 6: Prijzen

1.  De prijzen worden in de aanbieding vermeld exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af magazijn van de gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan terzake van het sluiten van de overeenkomst, uitvoeren en geldelijk afwikkelen van de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij. Ingeval van wijziging van de belasting en/of heffingen wordt de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aangepast.

3. Ingeval van belangrijke wijzigingen in lonen, sociale lasten, brandstof- en vrachtprijzen, valutakoersen of van omstandigheden, die verhoging van de kosten voor gebruiker met zich meebrengen, is gebruiker gerechtigd een daardoor ontstane kostprijsverhoging aan de wederpartij door te berekenen.

4. De kosten van eventuele montagewerkzaamheden worden aan de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7: Levertijd

1. De levertijd wordt door gebruiker bij benadering aangegeven. De levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding door gebruiker van de opdracht én zodra gebruiker alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen van de wederpartij.

2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de gebruiker kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en de nodige materialen hem tijdig worden aangeleverd. Aan overschrijding van de levertijd kan, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van gebruiker, de wederpartij geen recht tot ontbinding en/of schadevergoeding ontlenen. 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8: Aflevering en risico-overgang

1. Levering geschiedt af magazijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Zodra de op de order betrekking hebbende goederen ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper daarvan in kennis is gesteld, gelden de zaken ten aanzien van de levertijd als geleverd.

3. Vanaf het tijdstip van levering komen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9: Opslag

1.  Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal gebruiker, indien zijn opslagfaciliteiten zulks toelaten, de zaken bewaren en hiervoor zorgdragen gedurende maximaal een periode van zes maanden. In dat geval is de wederpartij verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering.

Artikel 10: Transport

1.  Het transport vanaf magazijn van de gebruiker wordt verzorgd namens de wederpartij, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. De kosten van transport en een eventuele transportverzekering komen voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 11: Zichtzendingen

1. Zichtzendingen worden gefactureerd overeenkomstig de valutawaarde op de dag van verzending der zaken.

2.  Indien op zicht gezonden zaken niet binnen acht dagen zijn geretourneerd, worden zij beschouwd te zijn gekocht door de wederpartij.

Artikel 12: Annulering

1. Verbreking of annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.

2. Indien de gebruiker toestemt in verbreking c.q. annulering van de overeenkomst, is de wederpartij verplicht tot vergoeding van de door gebruiker in dezen gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor gebruiker wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen zullen gezamenlijk minimaal 10 % van de overeengekomen prijs gedragen.

Artikel 13: Garantie

1. Gebruiker staat garant voor een goede functionering van de door haar geleverde zaken voor de duur van drie maanden vanaf het tijdstip van levering, mits de wederpartij de zaken met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid gebruikt en behandelt.

2. Indien de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gebruikt of verbruikt, worden zij geacht door de wederpartij te zijn goedgekeurd.

3. Veranderingen of wijzigingen aan de geleverde zaken aangebracht door de wederpartij zijn voor rekening en risico van deze en doen de bovenstaande bepaling betreffende garantie vervallen.

4. Bij ontvangst van de zaken dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden.

5. Bij verkoop op gewicht, maat of aantal volgens opgave door gebruiker, kan de wederpartij bij of na de levering weging, meting of telling verlangen. De kosten hiervan zijn slechts dan voor rekening van gebruiker, indien het maatverschil meer is dan 2 % en het gewichtsverschil meer is dan 0,5 %.

6. Indien de juiste hoeveelheid van de te leveren zaken niet exact op voorhand aangegeven kan worden, mag ten hoogste 5 % meer of minder worden geleverd. Indien minder dan 95 % is geleverd, is gebruiker verplicht, te zijner keuze, hetzij tot nalevering tot 95 % hetzij tot schadevergoeding op grondslag van de marktwaarde op de dag van levering. In geen geval kan dit echter leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaken daarmee zullen overeenstemmen.

Artikel 14: Reclame

1.  Bij ontvangst van de zaken dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden.

2.  Reclames, waaronder hier dient te worden verstaan alle klachten met betrekking tot de geleverde zaken en hun functioneren, worden slechts in overweging genomen indien deze binnen acht werkdagen na aflevering schriftelijk aan de gebruiker zijn medegedeeld, waarbij de aard van de klacht duidelijk is omschreven. De zaken mogen in dit geval niet zijn/worden verwerkt.

3.  Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de uitvoering door gebruiker van de door haar met de wederpartij gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld, gelegen aan de zijde van gebruiker.

2. De aansprakelijkheid van gebruiker en haar medewerkers is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door gebruiker gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat gebruiker onder die verzekering draagt. Op verzoek wordt een extract van de aansprakelijkheidspolis toegezonden.

3.  Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag dat gebruiker terzake van haar leverantie aan de wederpartij heeft gefactureerd.

Artikel 16: Overmacht

1. Indien gebruiker door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze haar verplichtingen na te komen, heeft gebruiker het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht, met als maximum drie maanden, op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is gebruiker bevoegd en na het verstrijken van de termijn van drie maanden verplicht voor de uitvoering  dan wel geheel of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

2. Als overmachtfactoren worden tussen partijen met name aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten, inmenging van (semi)-overheids- en/of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen die gebruik van de geleverde zaken belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten controle van gebruiker is gelegen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker wordt bemoeilijkt.

Artikel 17: Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien de wederpartij het factuurbedrag binnen acht dagen voldoet, is zij gerechtigd een korting van twee procent in mindering te brengen op het factuurbedrag.

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.

Artikel 18: Zekerheidsstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud

1. Indien naar het oordeel van gebruiker daartoe termen aanwezig zijn, is gebruiker te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.

2. Alle zaken, die door de wederpartij aan gebruiker in opslag en/of bewerking c.q. behandeling zijn gegeven en zich in het bezit van gebruiker bevinden, worden geacht aan gebruiker in onderpand gegeven te zijn voor alle bedragen, die de wederpartij aan gebruiker uit welken hoofde dan ook verschuldigd mocht zijn. De wettelijke regeling van het pandrecht, vervat in het Boek 3, titel 9, afdelingen 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek, is alhier van toepassing.

3.  Geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de volledige koopsom is betaald, ongeacht of deze zaken tussentijds zijn verwerkt of onderdeel geworden zijn van een groter geheel.

4. Voordat de wederpartij de volledige koopsom heeft betaald, is deze niet gerechtigd over de zaken te beschikken, bijvoorbeeld door de zaken aan derden in onderpand te geven, in gebruik te geven of in eigendom over te dragen.

5. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft de geleverde zaken volledig te betalen, nadat de betalingstermijn is verstreken, is gebruiker gerechtigd ook zonder enige ingebrekestelling de zaken – onverschillig waar deze zich bevinden en of deze al dan niet zijn verwerkt – terug te nemen. Een dergelijk beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot een ontbinding van de overeenkomst zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is en onverminderd het recht van gebruiker tot het vorderen van schadevergoeding, gederfde winst en interest.

6. In geval van faillissementsaanvraag, een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of in het geval op de door gebruiker geleverde zaken beslag wordt gelegd, verplicht de wederpartij laatstgenoemde zich onverwijld gebruiker hiervan in kennis te stellen zodat deze haar eigendomsrechten geldend kan doen maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 19: Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in geval van:

a. tijdelijke of blijvende onmogelijke nakoming door de wederpartij van enige verplichting uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende verbintenis;

b. ernstige twijfel omtrent het in staat zijn van de wederpartij om aan zijn contractuele verplichtingen jegens gebruiker te voldoen;

c. het nalaten van de wederpartij om op verzoek van gebruiker zekerheid te stellen;

d. faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.

2. Indien in de bovenvermelde omstandigheden gebruiker besluit tot opschorting, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door de gebruiker bespaarde kosten, en is de wederpartij gehouden alle kosten, waaronder die van opslag, door gebruiker gemaakt, te vergoeden.

Artikel 20: Geschillen en toepasselijk recht

1. Een geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst, wordt beslecht door de competente rechter van het arrondissement Breda.

2. Op alle door gebruiker gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3. In de wet Koop op afstand staat dat een consument veertien dagen bedenktijd krijgt bij aanschaf van een product op het Internet. U kunt het product thuis bekijken. Dan kunt u bedenken of het product echt wel is wat u wilt hebben. Wilt u het product toch niet hebben? Dan kunt u uw geld terugkrijgen. U moet wel tijdens de bedenktijd laten weten dat u van de koop af wil via info@haagh-protection.com. Deze bedenktijd heet ook wel zichttermijn. U

RETOURBELEID:

Voldoet het product niet aan uw verwachtingen? Artikelen die u via www.haagh-protection.com heeft gekocht, kunnen naar het desbetreffende magazijn retour worden gezonden voor volledige terugbetaling van de kostprijs van het artikel als dit ongebruikt retour wordt gezonden, in de originele verpakking en in verkoopbare staat (geheel afhankelijk van het oordeel van Haagh Protection BV).

De prijs van het artikel wordt op uw rekening teruggestort wanneer de retourzending is ontvangen, maar de verzendkosten worden niet vergoed. Als u uw product binnen de afkoelingsperiode (14 dagen na aankoop) retour zendt, worden alle kosten van het product en de betaalde verzendkosten terugbetaald, maar de verzendkosten voor het terugsturen van het product naar ons worden niet vergoed.

RETOURZENDING:

Zodra we uw aanvraag voor retourzending per e-mail of telefonisch hebben ontvangen, nemen we over het algemeen binnen 2 werkdagen contact met u op om instructies te geven plus de adresgegevens voor de te retourneren producten.

GARANTIE WEBSHOP:

We zetten ons in voor het leveren van een kwaliteitsproduct aan al onze klanten. Al onze producten zijn minimaal één jaar na de datum van aankoop voorzien van een garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Als we beslissen dat het product een fabricagefout vertoont, dan repareren of vervangen we het gratis voor u. De beslissing tot reparatie of vervanging ligt geheel bij Haagh Protection. Schade door verkeerd gebruik of buitensporige slijtage worden niet vergoed onder de garantiebepaling. Omdat sommige onderdelen of producten uit het assortiment zijn genomen of niet meer leverbaar zijn, kunnen vervangende onderdelen en producten geringe variaties vertonen in vergelijking met het defecte onderdeel. Bij alle garantieclaims moet het aankoopbewijs (bestelbon of factuur) worden meegestuurd om verificatie van de aankoopdatum mogelijk te maken. Als er geen bestelbon of factuur wordt meegezonden, behoudt Haagh Protection zich het recht voor om een servicevergoeding in rekening te brengen en/of om kosten in rekening te brengen voor vervangen/gerepareerde onderdelen. Mogelijk is er sprake van verzendkosten voor de retourzending.

Haagh Protection stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade of persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als direct of indirect gevolg van het gebruik van een product. De garantie geldt uitsluitend in het land van aankoop. Het recht van retour is alleen van toepassing voor consumenten op onze standaard producten en niet geldig voor product op maat.

 

Rijen, augustus 2016

 

Haagh Protection BV

Dorpenbaan 8, 5121 DG RIJEN (NL)

BTW nummer: NL8031.08837.B01

KVK 18039876

× How can I help you? Available from 09:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday